సరళ యోగ

సరళ యోగ

యోగా అభ్యాసం శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యానికి చికిత్సగా ఉపయోగించబడుతోంది. ప్రాచీన కాలం నుండి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వరకు ప్రజలు చాలా కష్టతరమైన విధానాలను సౌకర్యవంతంగా చేయగలిగారు. ఇప్పుడు నిశ్చల జీవన శైలి కారణంగా మనుషుల స్థితి కష్టతరమైన ఆసనాలు మరియు క్రియలను చేయలేకుండా ఉంది. అందువల్ల మేము అత్యంత సరళీకృత యోగ ప్రక్రియలను మీ మొత్తం అభివృద్ధి కోసం ఇక్కడ తీసుకువచ్చాము. ముందుకు చదవండి …